Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on laadittu 25.5.2018 ja viimeisin muutos siihen on tehty 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Essentio Osk
Y-tunnus: 2765447-7
Osoite: Tanotorventie 55 as. 1, 00420 Helsinki

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Arja Parpala, arja@essentio.fi

Henkilörekisterin nimi

Osuuskunnan Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus
– sopimus tai asiakassuhde, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys tai organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot on saatu
– suoraan rekisteröidyltä itseltään
– toimeksiantajalta
– automaattisesti henkilön käyttäessä Essentio Oskin sähköisiä palveluja

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään siinä laajuudessa ja niin kauan kuin on perusteltua asiakkuuden hoitamisen kannalta.
Tietoja voidaan sälyttää asiakkuuden päättymisen jälkeen siltä osin, kuin on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon, että asiakkuus saattaa vielä jatkua jossain muodossa myöhemmin.

Tietojen luovutus

Essentio Osk voi siirtää tietoja palvelun teknisen tuottamisen mahdollistavien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimille.

Tietoja voidaan siirtää myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Hänellä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietojen suojaus

Henkilötietoja säilytetään Holvi-pankin järjestelmässä sekä tarvittaessa Google Drive -järjestelmässä, jotka on suojattuja pilvipalveluja.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa ja rekisteriä käyttävät vain henkilöt, joilla on siihen lupa työtehtäviensä vuoksi.

Rekisterinpitäjä edellyttää, etät henkilötietojen käsittelijä noudattaa kansallista ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot

info(at)essentio.fi
p. +35850 3814558